PublicatiesSchool als basis

Description

Realiseerbare scenario’s voor hoogwaardig basisonderwijs in Noord-Nederland

BCN-Drachten, BMC, PAU, BAM Utiliteitsbouw en De Zwarte Hond zijn bij elkaar gaan zitten om kennis en ervaring met betrekking tot scholenbouw te delen. In de dagelijkse praktijk zien zij veel schoolbesturen en gemeentes worstelen met de opdrachtformulering voor een nieuwe school of aanpassing van een bestaande school. De problematiek rond demografische krimp, vergrijzing en ontgroening maken de situatie erg complex in Noord-Nederland. In elk dorp en in iedere wijk lijkt zich een unieke situatie voor te doen.

School als basis is een eerste bundeling van de samenwerking en geeft beknopt de zienswijze en werkwijze weer. In de hoofdstukken Onze observaties en Onze visie beschrijven en interpreteren we de context. In het hoofdstuk Onze aanpak wordt de werkwijze uiteengezet en kunt u zien wat we kunnen betekenen in elke fase van een onderwijsvernieuwingsproces. Als bijlage is het OnderwijsTeam-Handboek toegevoegd. Dit handboek vormt de leidraad om in elke situatie tot een gepaste oplossing te komen.

Deze publicatie is nadrukkelijk bedoeld om een dialoog te starten én school- en gemeentebestuurders te laten kennis maken met een instrumentarium waarmee afgewogen beslissingen kunnen worden genomen. Ouders, docenten, leerlingen en buurtbewoners kunnen eenvoudig worden betrokken in het proces van het bouwen of aanpassen van een nieuwe of bestaande school.

Zie publicatie voor meer informatie.

PublicatiesVoorland Hinterland

Description

Grenzeloze perspectieven voor de EUregio’s Eems-Dollard, Maas-Rijn en Scheldemond

 • Program
  Wonen, werken, recreatie, landbouw en infrastructuur
 • Client
  Voorland Hinterland is een initiatief van De Zwarte Hond, Spacevalue en GIDZ.
 • Team
  Theo Hauben
  Jeroen de Willigen (DeZwarteHond)
 • In samwerking met
  De Zwarte Hond, Spacevalue en GIDZ.
 • Lokatie
  EUregio’s Eems-Dollard, Maas-Rijn en Scheldemond
 • Date
  2012-11-23
 • Editors
  Theo Hauben, Jeroen de Willigen
 • Author(s)
  Theo Hauben, Dennis Moet, Marty van de Klundert, Jeroen de Willigen
 • Website

Deel I: Quickscan regio’s en hypothese ontwerpend onderzoek.

In de discussie over de toekomstige inrichting van Nederland is er een duidelijke focus op de Randstad en haar directe ommeland. Deze keuze is te waarderen, maar de ambities van West-Nederland dicteren ook de economische en ruimtelijke opgaven in de rest van het land. Wij denken dat met een ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden van verschillende grensregio’s een nieuwe input kan worden gegeven aan het debat over de inrichting van Nederland.

De specifieke kenmerken en soms wonderlijke eigenaardigheden hebben een grote invloed op het leven en handelen in een bepaalde streek. Door drie Euregio’s individueel te onderzoek worden de kwaliteiten en problemen van de regio’s afzonderlijk duidelijk. Maar door de regio’s ook met elkaar te vergelijken worden de mogelijke kansen en oplossingen per regio in een bredere context geplaatst. Tevens wordt duidelijk hoe universeel regionalisme is. Het territoriaal kapitaal is van cruciaal belang voor alle Euregio’s. De toekomst van grensregio’s ligt niet in het eindeloos beconcurreren van elkaar. Gezocht moet worden naar complementaire scenario’s. Terwijl op de schaal van Europa en Nederland men op zoek is naar een overkoepelende identiteit liggen op het schaalniveau lager genoeg ruimte voor een specifieke ontwikkeling.

Deze quickscan is een eerste opzet voor een ontwerpend onderzoek naar economisch-ruimtelijk kansen van de Euregio’s. Met ontwerpoplossingen voor verschillende economische, sociale, cul­turele en ruimtelijke vraagstukken wordt met het onderzoek Voorland Hinterland kennis gege­nereerd over de Euregio’s. Het doel is grote en kleine ruimtelijke opgaven op aansprekende wijze op de kaart te zetten en kan het debat over de Euregio’s een inhoudelijke input geven. Wij hopen met geïnteresseerde partners dit onderzoek te kunnen uitvoeren en te komen tot een aantal uitdagende ruimtelijke opgaven en ontwerpvisies die complementair zijn. Met een ontwerpend onderzoek naar territoriale cohesie voor de Euregio’s wordt het achterland het nieuwe voorland.

Zie publicatie voor meer informatie.

PublicatiesOut there #1

Description

Opdrachtformulerende stedenbouw en daadkrachtige open stedenbouw

 • Client
  De Zwarte Hond
 • Team
  Theo Hauben
  Jeroen de Willigen (DeZwarteHond)
 • Date
  2011-07-23
 • Editors
  Theo Hauben
 • Publisher
  De Zwarte Hond
 • ISBN
  9789081733908
 • Author(s)
  Theo Hauben, Jeroen de Willigen, Inge Hagenbeuk
 • Website

Tekst en redactie cahier over stedenbouw en architectuur van De Zwarte Hond. De eerste uitgave gaat over opdrachtformulerende stedenbouw en daadkrachtige open stedenbouw.

Het boek is te bestellen op de website van De Zwarte Hond.

OntwerpenGenealogie van het klavertje

Description

Uitwerking ruimtelijke typologie voor een C2c Casco

 • Program
  (Logistiek) bedrijventerrein, glastuinbouw, varkenshouderij, infrastructuur
 • Client
  Provincie Limburg, GOB, Gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Sevenum en Maasbree
 • Team
  Theo Hauben
  Marco Vermeulen
  Mario Casciu
  Thijs van Spaandonk
  David Dooghe
 • In samwerking met
  VHP
 • Lokatie
  Venlo, Horst, Sevenum, Maasbree
 • Area
  562000 m2
 • Date
  2008-09-30
 • Website

In het Masterplan Klavertje 4, Ruimtelijk Ontwerp voor het Cradle to Cradle (C2C) werklandschap van Greenport Venlo, wordt het klavertje als bouwsteen aangereikt waarmee op een concreet schaalniveau kan worden gewerkt aan C2C doelstellingen voor het gebied als geheel. De klavervorm als ruimtelijk principe vormt een sterk beeldmerk (imago) waar bedrijven zich mee kunnen identificeren en afficheren. Toch is de keuze voor de herkenbare klavervorm vooral bepaald door de ruimtelijke eigenschappen. Na een uitgebreide studie naar mogelijke configuraties voor de extreem grote eenheden die de logistieke sector met zich meebrengt (hallen ter grootte van tienduizenden vierkante meters) lijkt de configuratie van een klavertje een goede basis te kunnen vormen voor ruimtelijke kwaliteit en voor de toepassing van C2C principes. Deze C2C principes zijn onder andere het maximaal zelfvoorzienend maken van het werklandschap wat betreft energie en water, het efficiënt afwikkelen van verkeer en het creeëren van een aantrekkelijke werkomgeving. Het klavertje biedt een perspectief voor al deze aspecten in een integraal ontwerp waarbij deeloplossingen voor water, energie en verkeer elkaar versterken. Het klavertje vormt in feite het C2C-casco op de stedenbouwkundige microschaal en biedt de voorzieningen die het mogelijk maken om bedrijven die zich hierin vestigen C2C-proof te maken. Doel van deze studie is om expliciet te maken wat de kernwaarden zijn van het klavertje en scherp te krijgen waar de grenzen van de flexibiliteit liggen.

De belangrijkste eigenschappen en kenmerken voor een klavertje zijn:
* Een klavertje bestaat in principe uit vier, maar minimaal uit drie en maximaal uit zes bedrijfsvelden (klaverbladen).
* Een klaverblad is bij voorkeur rechthoekig en heeft een uitgeefbaar terrein met een breedte van circa 260 meter (logistieke beukmaat).
* De klaverbladen zijn omzoomd door enkelbaans éénrichtingswegen die samen met een centrale rondweg het eenrichtingsverkeersysteem van het klavertje vormen.
* De klaverbladen zijn gerangschikt rond een aantrekkelijke centrale verblijfsruimte met bijzondere functies zoals gedeelde voorzieningen.
* De klaverbladen zijn onder een hoek van circa 20 graden ten opzichte van elkaar gepositioneerd waardoor wigvormige tussenruimtes ontstaan die zich openen naar het lanschap.
* Het klavertje is omzoomd door grondlichamen die voor een gesloten grondbalans zorgen en het klavertje van een landschappelijke inbedding voorzien.
* In het klavertje is meervoudig ruimtegebruik maximaal
* In het klavertje is het kleurgebruik van de bebouwing zeer terughoudend.
* Het klavertje is maximaal zelfvoorzienend ten aanzien van water en is niet aangesloten op het drinkwaternet.
* Het klavertje zorgt voor eigen zuivering van water en is niet aangesloten op het rioleringsnet
* Het klavertje is maximaal zelfvoorzienend ten aanzien van energie en maakt geen gebruik van fossiele brandstoffen.
* In het klavertje worden (bouw)materialen en reststoffen maximaal hergebruikt.

OntwerpenMasterplan Klavertje 4 Venlo

Description

C2C werklandschap Greenport

 • Program
  Logistiek bedrijventerrein (500 ha), glastuinbouw (250 ha), landschapsontwikkeling (1000 ha), recreatievoorzieningen, infrastructuur
 • Client
  Provincie Limburg, GOB, Gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Sevenum en Maasbree
 • Team
  Marco Vermeulen
  Dolf Nijssen
  Thijs van Spaandonk
  Mario Casciu
  Peter Botz
 • In samwerking met
  VHP
 • Lokatie
  Venlo, Horst, Sevenum, Maasbree
 • Area
  50000000 m2
 • Date
  2008-06-09

Venlo en omgeving willen als eerste regio ter wereld de principes van Cradle to Cradle (C2C) gaan toepassen. De aanstaande wereldtuinbouwtentoonstelling, Floriade 2012 dient als precedent, maar de aanwezige (maak)industrie, logistiek en agribusiness leent zich bij uitstek voor een succesvolle toepassing van de principes van C2C. Klavertje 4 (K4) is een gebied ter grootte van ongeveer 5.000 hectare ten noordwesten van Venlo, gelegen tussen de snelwegen A73 en A67. In dit uitgestrekte gebied moet een dynamische zone van logistiek en agrarische bedrijvigheid worden ontplooid zonder dat dit leidt tot een onomkeerbare aantasting van de natuur waarin deze activiteiten zijn ingebed. De nieuwe bebouwing moet opgaan in het landschap waarbij een harmonisch en duurzaam evenwicht moet ontstaan in de samensmelting tussen economie en ecologie. In het masterplan zijn de verschillende functies zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat er een meerwaarde kan ontstaan: het Agro Business Park. Hierin worden een groot aantal logistieke functies (distributie, handel, opslag) gecombineerd met faciliteiten voor productie en verwerking. Het doel is om niet alleen spullen te verplaatsen maar ook om waarde toe te voegen, deze direct te verhandelen en kennis hieromtrent te ontwikkelen. Dit betekent dat er combinaties worden gemaakt met de veiling en met kennisintensieve bedrijven die voorzien zijn op het terrein van de Floriade. Behalve deze programmatische combinatie ligt het voor de hand ook naar combinaties te zoeken in waterhuishouding, energiesystemen en infrastructuur

De kleinste bouwsteen van het masterplan is het klavertje. Dat lijkt zuiver metaforisch, maar dat is het niet. Na een uitgebreide studie naar mogelijke configuraties voor de extreem grote eenheden die de logistieke sector met zich meebrengt blijkt de configuratie van een klaver een goede basis te vormen waarin C2C doelstellingen eenvoudig kunnen worden toegepast. De klaverconfiguratie maakt het mogelijk om middels een eenrichtingssysteem de doorstroming van het verkeer te optimaliseren. Het klavertje heeft 70% uitgeefbaar terrein en 30% collectief gebied. Dit groen maken we functioneel voor de infiltratie van hemelwater vanaf de grote dakvlakken van de loodsen en vanaf de infrastructuur. Omdat de bebouwde bladen van het klavertje uiteengelegd worden, kan het groengebied tot diep in het werkgebied doordringen, tot nut en genoegen van werknemers, maar ook voor de aanleg van een langzaamverkeersnetwerk. In de stam van het klavertje bevindt zich een brede groenzone die wordt ingezet ter zuivering van het vervuilde water uit de omliggende gebouwen. Schoon water dat infiltreert in de bodem kan via bodempassages dienen als gietwater voor de kassen. Hiermee wordt de natuurlijke balans in het gebied gehandhaafd. Een centrale biovergasser in het plangebied zet snijafval uit de kassen en verwerkingsindustrie, varkensmest en groenafval uit het landschap en omliggende dorpen om in biogas. Het biogas wordt geleid naar warmtekrachtcentrales die elektriciteit en warmte leveren aan de werkclusters via het lauwwatersysteem.

Kijk hier voor de publicatie