OntwerpenGenealogie van het klavertje

Description

Uitwerking ruimtelijke typologie voor een C2c Casco

 • Program
  (Logistiek) bedrijventerrein, glastuinbouw, varkenshouderij, infrastructuur
 • Client
  Provincie Limburg, GOB, Gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Sevenum en Maasbree
 • Team
  Theo Hauben
  Marco Vermeulen
  Mario Casciu
  Thijs van Spaandonk
  David Dooghe
 • In samwerking met
  VHP
 • Lokatie
  Venlo, Horst, Sevenum, Maasbree
 • Area
  562000 m2
 • Date
  2008-09-30
 • Website

In het Masterplan Klavertje 4, Ruimtelijk Ontwerp voor het Cradle to Cradle (C2C) werklandschap van Greenport Venlo, wordt het klavertje als bouwsteen aangereikt waarmee op een concreet schaalniveau kan worden gewerkt aan C2C doelstellingen voor het gebied als geheel. De klavervorm als ruimtelijk principe vormt een sterk beeldmerk (imago) waar bedrijven zich mee kunnen identificeren en afficheren. Toch is de keuze voor de herkenbare klavervorm vooral bepaald door de ruimtelijke eigenschappen. Na een uitgebreide studie naar mogelijke configuraties voor de extreem grote eenheden die de logistieke sector met zich meebrengt (hallen ter grootte van tienduizenden vierkante meters) lijkt de configuratie van een klavertje een goede basis te kunnen vormen voor ruimtelijke kwaliteit en voor de toepassing van C2C principes. Deze C2C principes zijn onder andere het maximaal zelfvoorzienend maken van het werklandschap wat betreft energie en water, het efficiënt afwikkelen van verkeer en het creeëren van een aantrekkelijke werkomgeving. Het klavertje biedt een perspectief voor al deze aspecten in een integraal ontwerp waarbij deeloplossingen voor water, energie en verkeer elkaar versterken. Het klavertje vormt in feite het C2C-casco op de stedenbouwkundige microschaal en biedt de voorzieningen die het mogelijk maken om bedrijven die zich hierin vestigen C2C-proof te maken. Doel van deze studie is om expliciet te maken wat de kernwaarden zijn van het klavertje en scherp te krijgen waar de grenzen van de flexibiliteit liggen.

De belangrijkste eigenschappen en kenmerken voor een klavertje zijn:
* Een klavertje bestaat in principe uit vier, maar minimaal uit drie en maximaal uit zes bedrijfsvelden (klaverbladen).
* Een klaverblad is bij voorkeur rechthoekig en heeft een uitgeefbaar terrein met een breedte van circa 260 meter (logistieke beukmaat).
* De klaverbladen zijn omzoomd door enkelbaans éénrichtingswegen die samen met een centrale rondweg het eenrichtingsverkeersysteem van het klavertje vormen.
* De klaverbladen zijn gerangschikt rond een aantrekkelijke centrale verblijfsruimte met bijzondere functies zoals gedeelde voorzieningen.
* De klaverbladen zijn onder een hoek van circa 20 graden ten opzichte van elkaar gepositioneerd waardoor wigvormige tussenruimtes ontstaan die zich openen naar het lanschap.
* Het klavertje is omzoomd door grondlichamen die voor een gesloten grondbalans zorgen en het klavertje van een landschappelijke inbedding voorzien.
* In het klavertje is meervoudig ruimtegebruik maximaal
* In het klavertje is het kleurgebruik van de bebouwing zeer terughoudend.
* Het klavertje is maximaal zelfvoorzienend ten aanzien van water en is niet aangesloten op het drinkwaternet.
* Het klavertje zorgt voor eigen zuivering van water en is niet aangesloten op het rioleringsnet
* Het klavertje is maximaal zelfvoorzienend ten aanzien van energie en maakt geen gebruik van fossiele brandstoffen.
* In het klavertje worden (bouw)materialen en reststoffen maximaal hergebruikt.

OntwerpenMasterplan Klavertje 4 Venlo

Description

C2C werklandschap Greenport

 • Program
  Logistiek bedrijventerrein (500 ha), glastuinbouw (250 ha), landschapsontwikkeling (1000 ha), recreatievoorzieningen, infrastructuur
 • Client
  Provincie Limburg, GOB, Gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Sevenum en Maasbree
 • Team
  Marco Vermeulen
  Dolf Nijssen
  Thijs van Spaandonk
  Mario Casciu
  Peter Botz
 • In samwerking met
  VHP
 • Lokatie
  Venlo, Horst, Sevenum, Maasbree
 • Area
  50000000 m2
 • Date
  2008-06-09

Venlo en omgeving willen als eerste regio ter wereld de principes van Cradle to Cradle (C2C) gaan toepassen. De aanstaande wereldtuinbouwtentoonstelling, Floriade 2012 dient als precedent, maar de aanwezige (maak)industrie, logistiek en agribusiness leent zich bij uitstek voor een succesvolle toepassing van de principes van C2C. Klavertje 4 (K4) is een gebied ter grootte van ongeveer 5.000 hectare ten noordwesten van Venlo, gelegen tussen de snelwegen A73 en A67. In dit uitgestrekte gebied moet een dynamische zone van logistiek en agrarische bedrijvigheid worden ontplooid zonder dat dit leidt tot een onomkeerbare aantasting van de natuur waarin deze activiteiten zijn ingebed. De nieuwe bebouwing moet opgaan in het landschap waarbij een harmonisch en duurzaam evenwicht moet ontstaan in de samensmelting tussen economie en ecologie. In het masterplan zijn de verschillende functies zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat er een meerwaarde kan ontstaan: het Agro Business Park. Hierin worden een groot aantal logistieke functies (distributie, handel, opslag) gecombineerd met faciliteiten voor productie en verwerking. Het doel is om niet alleen spullen te verplaatsen maar ook om waarde toe te voegen, deze direct te verhandelen en kennis hieromtrent te ontwikkelen. Dit betekent dat er combinaties worden gemaakt met de veiling en met kennisintensieve bedrijven die voorzien zijn op het terrein van de Floriade. Behalve deze programmatische combinatie ligt het voor de hand ook naar combinaties te zoeken in waterhuishouding, energiesystemen en infrastructuur

De kleinste bouwsteen van het masterplan is het klavertje. Dat lijkt zuiver metaforisch, maar dat is het niet. Na een uitgebreide studie naar mogelijke configuraties voor de extreem grote eenheden die de logistieke sector met zich meebrengt blijkt de configuratie van een klaver een goede basis te vormen waarin C2C doelstellingen eenvoudig kunnen worden toegepast. De klaverconfiguratie maakt het mogelijk om middels een eenrichtingssysteem de doorstroming van het verkeer te optimaliseren. Het klavertje heeft 70% uitgeefbaar terrein en 30% collectief gebied. Dit groen maken we functioneel voor de infiltratie van hemelwater vanaf de grote dakvlakken van de loodsen en vanaf de infrastructuur. Omdat de bebouwde bladen van het klavertje uiteengelegd worden, kan het groengebied tot diep in het werkgebied doordringen, tot nut en genoegen van werknemers, maar ook voor de aanleg van een langzaamverkeersnetwerk. In de stam van het klavertje bevindt zich een brede groenzone die wordt ingezet ter zuivering van het vervuilde water uit de omliggende gebouwen. Schoon water dat infiltreert in de bodem kan via bodempassages dienen als gietwater voor de kassen. Hiermee wordt de natuurlijke balans in het gebied gehandhaafd. Een centrale biovergasser in het plangebied zet snijafval uit de kassen en verwerkingsindustrie, varkensmest en groenafval uit het landschap en omliggende dorpen om in biogas. Het biogas wordt geleid naar warmtekrachtcentrales die elektriciteit en warmte leveren aan de werkclusters via het lauwwatersysteem.

Kijk hier voor de publicatie

OntwerpenRecreatieplas Engelermeer

Description

Ontwikkelingstrategie recreatiegebied

 • Team
  Theo Hauben
  Marco Vermeulen
  Thijs van Spaandonk
  Mario Casciu
 • Lokatie
  Den Bosch
 • Date
  2008-04-07

Eerste aanzet tot een gebiedsontwikkeling voor het Engelermeer in 's-Hertogenbosch. Naast dagrecreatie op het strand zouden er ook bijzondere verblijfsrecreatie moet komen in de vorm van Cabana's, steigerwoningen en een krekencamping. Deze gebiedsvisie kan ook als voorbeeld fungeren voor het ontwikkeling van de overige recreatieplassen in de buurt en moet leiden tot een discussie en uitspraak van de gemeente om een nadere uitwerking te maken. Hierbij kunnen dan ook de financiële paragraaf, het proces en de verantwoordelijkheden tussen partijen nader uitgewerkt worden.

PublicatiesLay-out 02 Waterpleinen

Description

Waterpleinen

 • Team
  Theo Hauben
  Marco Vermeulen
  Thijs van Spaandonk
  Mario Casciu
 • Date
  2007-10-31
 • Editors
  R. Brons, N. Siccama
 • Publisher
  Stimuleringsfonds voor Architectuur
 • Author(s)
  VHP, Urban Affairs
 • Website

Download hier Lay-out 02 PDF

OntwerpenPrototype Waterplein

Description

Ontwikkeling nieuw model plein

Door de klimaatsverandering is er meer ruimte voor water nodig. In Nederland zijn hiervoor innovatieve maatregelen vereist. In de nabije toekomst zal het vaker en heviger regenen, waterpleinen is de oplossing voor dit probleem. Een waterplein staat het merendeel van de tijd droog en is dan in gebruik als openbare ruimte van de stad. Na een hevige regenbui wisselt het waterplein van gedaante en gebruik. De elementen die noodzakelijk zijn voor de waterberging worden zoveel mogelijk ingezet om een aantrekkelijke verblijfsplek te creëren.

Een waterplein zet in op een zo optimaal mogelijke besteding van het beschikbare budget voor het oplossen van de wateropgave. Het geld wordt niet besteed aan het uitbreiden van het ondergrondse rioolstelsel maar aan bovengrondse oplossingen. Dat heeft verschillende voordelen:
* Het geld voor de wateropgave wordt zichtbaar besteed. Via de wateropgave kan bovendien een andere opgave worden geadresseerd, die van de inrichting van de openbare ruimte. Deze wordt in Rotterdam op veel plekken als problematisch ervaren. Door een plek in te richten als openbare ruimte en tegelijkertijd ruimte om water op te vangen, ontstaan financiële voordelen. Er zijn als het ware kansen voor budgettair dubbelgebruik.
* Waterpleinen maken de wateropgave en haar oplossingen zichtbaar en voelbaar in het dagelijkse stadsbeeld. Hierdoor leveren zij een directe bijdrage aan de ruimtelijke typering voor een echte waterstad en daarmee aan de aantrekkelijkheid en het onderscheidend vermogen van een stad.
* Waterpleinen dragen bij aan een duurzamere waterhuishouding. Het wateropvangsysteem hoeft niet in één keer te worden aangepakt, maar het kan kleinschalig en stap voor stap. Het is een faseerbare oplossing voor het duurzaam opwaarderen van het gehele watersysteem.
* Het zichtbaar maken van de wateropgave in de openbare ruimte heeft tevens een educatief doel. De klimaatverandering die gepaard gaat met de dreiging van wateroverlast geniet weinig maatschappelijke urgentie omdat het eenvoudigweg weinig ervaarbaar is. De stadsbewoner heeft het contact met natuurlijke systemen als de waterhuishouding verloren. Leven met water is een opgave, niet alleen in termen van bewustwording maar ook als stedelijk en sociaal-cultureel ritueel: water verbindt.