Description

Ontwikkeling nieuw model plein

Door de klimaatsverandering is er meer ruimte voor water nodig. In Nederland zijn hiervoor innovatieve maatregelen vereist. In de nabije toekomst zal het vaker en heviger regenen, waterpleinen is de oplossing voor dit probleem. Een waterplein staat het merendeel van de tijd droog en is dan in gebruik als openbare ruimte van de stad. Na een hevige regenbui wisselt het waterplein van gedaante en gebruik. De elementen die noodzakelijk zijn voor de waterberging worden zoveel mogelijk ingezet om een aantrekkelijke verblijfsplek te creëren.

Een waterplein zet in op een zo optimaal mogelijke besteding van het beschikbare budget voor het oplossen van de wateropgave. Het geld wordt niet besteed aan het uitbreiden van het ondergrondse rioolstelsel maar aan bovengrondse oplossingen. Dat heeft verschillende voordelen:
* Het geld voor de wateropgave wordt zichtbaar besteed. Via de wateropgave kan bovendien een andere opgave worden geadresseerd, die van de inrichting van de openbare ruimte. Deze wordt in Rotterdam op veel plekken als problematisch ervaren. Door een plek in te richten als openbare ruimte en tegelijkertijd ruimte om water op te vangen, ontstaan financiële voordelen. Er zijn als het ware kansen voor budgettair dubbelgebruik.
* Waterpleinen maken de wateropgave en haar oplossingen zichtbaar en voelbaar in het dagelijkse stadsbeeld. Hierdoor leveren zij een directe bijdrage aan de ruimtelijke typering voor een echte waterstad en daarmee aan de aantrekkelijkheid en het onderscheidend vermogen van een stad.
* Waterpleinen dragen bij aan een duurzamere waterhuishouding. Het wateropvangsysteem hoeft niet in één keer te worden aangepakt, maar het kan kleinschalig en stap voor stap. Het is een faseerbare oplossing voor het duurzaam opwaarderen van het gehele watersysteem.
* Het zichtbaar maken van de wateropgave in de openbare ruimte heeft tevens een educatief doel. De klimaatverandering die gepaard gaat met de dreiging van wateroverlast geniet weinig maatschappelijke urgentie omdat het eenvoudigweg weinig ervaarbaar is. De stadsbewoner heeft het contact met natuurlijke systemen als de waterhuishouding verloren. Leven met water is een opgave, niet alleen in termen van bewustwording maar ook als stedelijk en sociaal-cultureel ritueel: water verbindt.