Description

Water als belevenis in de stad

 • Program
  Waterscenario's voor nieuwe openbare ruimte, woonmilieus en openbaarvervoer
 • Client
  Gemeente Rotterdam (Gemeentewerken, dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, Ontwikkelingsbedrijf), Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, Waterschappen Hollandse Delta
 • Team
  Theo Hauben
  Marco Vermeulen
  Thijs van Spaandonk
  Shachar Zur
  Ekim Tan
  Stefan Fremouw
 • In samwerking met
  -Scape
 • Lokatie
  Rotterdam
 • Area
  20644000 m2
 • Date
  2005-01-31

Rotterdam is een uitzonderlijke stad met haar lage ligging aan het einde van een rivier, in een delta, vlak aan zee. Deze aanwezigheid van het water is in grote delen van de stad echter nauwelijks voelbaar. Rotterdam is op dit moment geen waterstad, maar eerder een ongewone stad die zo gewoon mogelijk probeert te doen. De komende eeuw zal het water in toenemende mate een bedreiging zijn voor de stad, en wel vanuit vier richtingen: zee, rivier, hemel en grond. In deze ontwerpstudie wordt de waterdreiging aangegrepen om een aantal andere urgente thema's in de stad onder de loep te nemen. Middels vijf toekomstperspectieven worden niet alleen oplossingsrichtingen voor de waterproblematiek, maar tevens kansen voor een aantrekkelijkere stad geschetst.

In het eerste perspectief wordt de op hand zijnde zeespiegelstijging bestreden middels een nieuw maritiem verdedigingswerk dat veel meer dan nu een binnendijkse stad en een buitendijkse stad definieert. In het buitendijks gebied worden maatregelen genomen die een periodieke overstroming mogelijk maken. Het tweede perspectief benoemt de Maas als principale openbare ruimte waaraan, waarachter en waarop gewoond kan worden. De getijdenfluctuatie van de waterspiegel dient daarbij niet als probleem te worden opgevat, maar als een garantie voor een eigen stedenbouwkundig en architectonisch vocabulaire van waterwoningen. Het derde perspectief pleit niet alleen voor een uitgebreider openbaar vervoersysteem over water, maar tevens voor een betere verknoping van het waternetwerk en het landnetwerk waardoor er een compleet en aantrekkelijk ov-systeem ontstaat. In het vierde perspectief wordt voorgesteld om in Rotterdam op structurele wijze de hemelwaterafvoer los te koppelen van het riool. In plaats van verdere uitbreiding van de kostbare ondergrondse waterinfrastructuur vindt het vasthouden, bergen en afvoeren van regenwater voortaan zichtbaar en hoorbaar plaats in de openbare ruimte. In het laatste perspectief wordt de ecologische potentie van de Maasoevers voor het voetlicht gebracht.