Description

Pilot waterplein

 • Program
  Hemelwaterberging, openbare ruimte
 • Client
  Gemeente Rotterdam (Gemeentewerken, dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting)
 • Team
  Theo Hauben
  Mario Casciu
  Marco Vermeulen
 • In samwerking met
  VHP
 • Lokatie
  Rotterdam
 • Area
  26775 m2
 • Date
  2007-05-01

In het oude Zuiden ligt een grote wateropgave met name na 2015 en dit vraagt om een uitgebreide en complete strategie voor de toekomst. Op basis van de ruimtelijke opbouw van dit stadsdeel kan er gekozen worden voor de meest geschikte waterhuishoudkundige oplossingen. Een van deze geschikte oplossingen voor het oude Zuiden is een scala aan verzonken buurtpleinen. De waterpleinen bieden een oplossing voor de lokale wateroverlast die stap voor stap, per buurt kan worden uitgevoerd. In het noordelijk deel bestaat de wijk uit kleine stedenbouwkundige eenheden met een heldere rand en eenduidige centrale pleinen. Deze kunnen vorm krijgen als centrale waterpleinen voor de buurt. Het zuidelijker gelegen Vreewijk kent een andere opbouw. Hier vormt het stratenpatroon met voortuinen de stedenbouwkundig compositie van het tuindorp. Hier zou de wateropgave zeer lokaal, binnen het straatprofiel kunnen worden opgelost.
Het Bloemhofplein is een schoolvoorbeeld van het centrale buurtplein binnen een klassiek stedenbouwkundige opzet. Een aanpak van het Bloemhofplein kan als voorbeeld dienen voor een vergelijkbare aanpak van vele vergelijkbare pleinen in het oude Zuiden. De stedenbouwkundige situatie en waterhuishoudkundige opzet vertonen veel overeenkomsten met elkaar, waardoor het Bloemhofplein als precedent kan werken voor een veel groter gebied. De betekenis van een pilot waterpleinen overstijgt hier duidelijk zijn fysieke impact. Mede ook omdat het een positieve impuls kan zijn in een sociaal zwakkere omgeving.
Dit betekent overigens ook dat het plein extra gevoelig zal zijn voor vandalisme. Dit vraagt een robuuste vormgeving en een intensief beheer. Het Bloemhofplein kent een multifunctioneel gebruik en zal ook als waterplein een diverse groep mensen moeten kunnen aanspreken voor: zitten, sporten, hangen, spelen en als representatieve centrale plek van de buurt.
Het waterbergend volume van het plein is beperkt, maar nog steeds substantieel (ca. 950 m2) waardoor de omliggende straten direct kunnen afwateren op het plein. Omdat de grondwaterstand redelijk hoog is, zullen er maatregelen moeten worden getroffen om het verdiepte deel van het plein droog te houden. Waarschijnlijk kan dit door middel van drains, die tevens gebruikt kunnen worden om het hemelwater weer af te voeren naar het open water van de singels.

Er staan in de directe omgeving enkele straten reeds in de planning om te worden heringericht en enkele zijn reeds recentelijk gedaan. Het aandeel straten dat nog moet gebeuren is groot genoeg om waterhuishoudkundig van substantiële betekenis te zijn als aanvoer voor een waterplein. Als de procedure voor een waterplein op het Bloemhofplein zeer snel wordt gestart, dan kan de waterhuishoudkundige maatregel direct meeliften met de op hand zijnde herinrichting.