Description

Ruimtelijke scenario's voor Brainport

 • Program
  Werkmilieu, woonomgeving, publiek domein en bereikbaarheid
 • Client
  Samenwerkingsverband Regio Einhoven, Gemeente Eindhoven, Gemeente Helmond, Provincie Noord-Brabant, ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken
 • Team
  Theo Hauben
  Marco Vermeulen
  Anniina Koskela
  Karel Steller
  Bas Driessen
  Bruno Evers
 • In samwerking met
  -Scape
 • Lokatie
  Zuidoost Brabant
 • Area
  1485000000 m2
 • Date
  2007-03-02

In de strijd tussen innovatieve regio's om de gunst van kenniswerkers en kennisintensieve bedrijven en instellingen is het voor elk van deze regio's van het grootste belang om zich te profileren op Europees schaalniveau. Regiospecifieke kenmerken en het "territorial capital" zijn daarbij van groot belang.

De stad Eindhoven en de regio Zuidoost-Brabant hebben in de vorige eeuw een specifieke economische ontwikkeling doorgemaakt waardoor een belangrijk netwerk van onderzoeksinstellingen en kennisintensieve bedrijven is ontstaan. De ruimtelijke verschijningsvorm van de huidige stad en regio is voor een belangrijk deel gebaseerd op ontwikkelingen en strategische keuzes uit het verleden. De nieuwe economie lijkt, op zijn minst gedeeltelijk, prima te gedijen in het erfgoed van een ander tijdperk. Er hoeft geen nieuwe stad te worden gebouwd om de kenniseconomie te faciliteren.

Daar waar de industriële revolutie ons de functiezonering heeft opgeleverd met een strikte scheiding van woon- en werkmilieus, daar kan de kenniseconomie ons de intensief gemengde stedelijke regio brengen, waar wonen, werken en recreëren door elkaar heen lopen. Kenniseconomie is gebaat bij een nieuwe vorm van ruimtelijke ordening die dit mogelijk maakt.

Na een schets van de ontstaansgeschiedenis van de Brainport Zuidoost Brabant, een kennishoofdstuk over vergelijkbare regio's in de wereld en een hieruit gedestilleerde missie voor de Brainport is er niet één strategie die de ultieme oplossing biedt in deze studie. De vier ontworpen toekomstperspectieven laten echter zien dat er op basis van een missie voor Brainport, vele strategische, ruimtelijke agendapunten zijn op te stellen die de moeite van uitvoering waard zijn. Inzetten op één scenario is niet nodig, want juist complementariteit en veelzijdigheid versterken een Brainport.


Download de publicatie PDF